Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Respect voor de privacy en verwerking van de persoonlijke gegevens

Respect voor uw privacy en de veiligheid van de gegevens die op u betrekking hebben, zijn belangrijk voor ons. AIR LIQUIDE dient de privacy van de gebruikers van deze Website te respecteren en te beschermen. Wij verbinden ons ertoe om informatie over onze klanten of andere gebruikers van de Website, die individueel kunnen worden geïdentificeerd, niet opzettelijk te verspreiden onder derden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de gebruiker in kwestie.

Deontologie en gebruik van de ingezamelde gegevens

AIR LIQUIDE vraagt slechts bepaalde types van persoonlijke en nominatieve gegevens in het kader van uw gebruik van de Website. Op zeer weinig plaatsen op onze Website, en met name voor de uitvoering van bestellingen en instrumenten voor klantenondersteuning online, vragen wij u om ons inlichtingen te verstrekken waarmee wij uw bezoek aan onze Website kunnen vergemakkelijken, u kunnen helpen op bepaalde punten van technische ondersteuning of een opvolging kunnen verzekeren na uw bezoek. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is om uw verzoek uit te voeren, in welk geval u dit zal worden gemeld, staat het u volledig vrij om deze informatie te vermelden. Het is mogelijk dat wij u uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postadres, uw activiteittype, uw klantreferentiegegevens, uw klantennummer, en ook andere persoonlijke gegevens van dezelfde orde vragen, noodzakelijk om u te registreren of in te schrijven voor onze diensten of aanbiedingen.

Zo verwerkt AIR LIQUIDE de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die werden ingezameld in het kader van deze Website, voor de volgende doeleinden:

Doel Rechtsgrond Bewaartermijn
Verzekeren van de opvolging van uw inschrijving voor onze diensten of ons aanbod en de uitvoering van de opdrachten De noodzaak voor AIR LIQUIDE om het contract met u uit te voeren Looptijd van het contract plus een maximum van tien (10) en verder om AIR LIQUIDE in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
Online leveren van klantenondersteuningsprogramma's en zorgen voor een opvolging in het kader van technische bijstand Legitiem belang van AIR LIQUIDE om u online-hulpprogramma's aan te bieden om het beheer en de opvolging van uw contract(en) te vergemakkelijken en onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren Looptijd van het contract plus een maximum van vijf (5) jaar en verder om AIR LIQUIDE in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
Uw sollicitatie te verwerken als u online op een baan binnen AIR LIQUIDE solliciteert Legitiem belang van AIR LIQUIDE om te beoordelen of de aangeboden baan voor u geschikt is. 2 jaar vanaf onze laatste gegevensuitwisseling betreffende uw sollicitatie en verder om AIR LIQUIDE in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
Uw verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens te verwerken Voldoen aan een wettelijke verplichting Looptijd van het contract plus een maximum van vijf (5) jaar en verder om AIR LIQUIDE in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Passieve verzameling van persoonsgegevens

Sommige persoonlijke gegevens die worden geregistreerd op onze Server, worden vrijwillig door u verstrekt, wanneer u online formulieren invult, andere worden automatisch ingezameld.

Om de navigatie op zijn Website te verbeteren en met het oog op een statistische analyse, zamelt AIR LIQUIDE automatisch bepaalde gegevens in tijdens uw bezoek:

  • uw IP-adres: een IP-adres wordt aan uw computer toegekend door uw internetprovider om u toegang te verlenen tot internet
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de Website evenals de pagina's die u hebt geraadpleegd
  • het besturingssysteem van uw computer en de internetbrowser
  • uw login indien u surft naar rubrieken met beperkte toegang
  • uw parcours door de websites van de Groep evenals de duur van uw verbinding

Raadpleeg ook onze pagina over Cookies.

Overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Het gebruik van de webconferentiedienst en de terbeschikkingstelling van de communicatie-instrumenten en -platformen impliceert overigens de overdracht van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres) voor identificatiedoeleinden evenals alle uitgewisselde gegevens (berichten, documenten…) voor hosting en administratieve doeleinden aan dienstverleners die gevestigd zijn in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte, in de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verschilt van de wetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte.

Wanneer wij uw gegevens doorsturen naar de Verenigde Staten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens volgens de bepalingen van de Standaard Contractuele Bepalingen, zoals opgesteld door de Europese Commissie. (beslissing 2010/87/EU)

Vertrouwelijkheid van de ingezamelde gegevens

AIR LIQUIDE gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals hierboven beschreven. De gegevens die u ons bezorgt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt in het kader van uw klantrelatie met AIR LIQUIDE en haar aangesloten vennootschappen, en ze zullen aan geen enkele derde worden doorgegeven voor commerciële doeleinden of prospectie.

Rechten betreffende uw persoonsgegevens

Voor elke aanvraag of klacht met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten kan je contact opnemen met de door AIR LIQUIDE aangewezen Data Protection Officer.

Via de gewone post:

Laurence Thomazeau, Data Protection Officer

75, quai d'Orsay - 75007 Parijs

Of via dit contactformulier:

https://www.airliquide.com/nl/group/contact-us-gdpr

Je hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de bevoegde instantie voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

AIR LIQUIDE behoudt zich het recht voor om deze Verbintenis tot respect voor de privacy op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. De updates van de Verbintenis tot respect voor de privacy zullen worden gemeld op de homepage van de Website. Alle wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht aan deze Wettelijke Vermeldingen, treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de Website.